Επαγγελματική Στέγη

Επιχείρηση

Επαγγελματική Στέγη

Για εσένα, που το εισόδημά σου εξαρτάται από την επιχειρηματική σου δράση, δημιουργήσαμε πακέτα ασφάλισης της επαγγελματικής σου στέγης, ώστε να συνεχίσεις να επιχειρείς χωρίς απρόοπτα, από κινδύνους όπως η φωτιά, τα
καιρικά φαινόμενα, η κλοπή, ο σεισμός.

Τι καλύπτουμε

Τα προγράμματά μας απευθύνονται κυρίως σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και η
ασφαλιστική κάλυψη περιλαμβάνει:

Κτίριο

Τις κτιριακές εγκαταστάσεις και τις βελτιώσεις του κτιρίου μέσα στο οποίο στεγάζεται η επιχείρησή σου.

Περιεχόμενο

Τον εξοπλισμό και τα εμπορεύματα τα οποία βρίσκονται εντός των εγκαταστάσεων της επιχείρησής σου.

ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΟΙ ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΟΥΣ

Μπορείς να επιλέξεις μεταξύ των δύο πιο κάτω προγραμμάτων ασφάλισης
επαγγελματικής στέγης:

Βασικό

Πυρκαγιά

Κεραυνός

Καπνός

Πυρκαγιά από Δάσος

Έκρηξη

Πτώση Αεροσκάφους

Πρόσκρουση Οχήματος

Αξία Αντικατάστασης Καινούργιου

Έξοδα Αποκομιδής Συντριμμάτων

Έξοδα Έκδοσης Αδειών & Αμοιβών
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Ζημιές κατά την πυρόσβεση

ΠΟΛΥ-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Ό,τι και στο «ΒΑΣΙΚΟ» και επιπλέον:

Πολιτικές Ταραχές, Στάσεις,
Απεργίες, Διαδηλώσεις, Οχλαγωγίες

Τρομοκρατικές Ενέργειες

Κακόβουλες Ενέργειες

Πλημμύρα, Καταιγίδα, Θύελλα

Χιόνι, Χαλάζι, Παγετός

Πτώση Δένδρων

Έξοδα Άντλησης νερών

Διάρρηξη Σωληνώσεων,
συμπεριλαμβανομένων των διερευνητικών εργασιών

Τυχαία διαρροή sprinklers

Ζημιές Διαρρήκτη

Θραύση Κρυστάλλων

Βραχυκύκλωμα

Αστική Ευθύνη έναντι Τρίτων από καλυπτόμενο κίνδυνο

Γενική Αστική Ευθύνη

Όρος Πρόνοιας

Έξοδα Φύλαξης Περιουσίας

Οι πιο κάτω καλύψεις παρέχονται όταν ασφαλίζεται το περιεχόμενο της επιχείρησης:

Εργοδοτική Ευθύνη

Κλοπή μετά από Διάρρηξη

Ληστεία Ταμείου

Ληστεία Συνταγών (ισχύει για την ασφάλιση φαρμακείων)

Καταστροφή Συνταγών από καλυπτόμενο κίνδυνο (ισχύει για την ασφάλιση φαρμακείων εάν έχει δηλωθεί η αξία των συνταγών)

Έξοδα Προσωρινής Μεταστέγασης & Μεταφοράς Ασφαλισμένου Περιεχομένου

Αλλοίωση Εμπορευμάτων

Αξία Καινούργιου στο περιεχόμενο για εξοπλισμό ηλικίας μέχρι πέντε (5) ετών.

Ημερήσιο επίδομα λόγω διακοπής λειτουργίας της επιχείρησης συνεπεία καλυπτόμενου κινδύνου.

Μπορείς να επιλέξεις και προαιρετικά:

Διάρρηξη Χρηματοκιβωτίου

Βραχυκύκλωμα χωρίς προϋπόθεση φλόγας

Σεισμός (καλύπτονται ζημιές από κλονισμό, πυρκαγιά, καθίζηση, κατολίσθηση συνεπεία σεισμού)

ΟΡΙΑ ΚΑΛΥΨΕΩΝ

Διάρρηξη Σωληνώσεων: Καλύπτονται και οι διερευνητικές εργασίες μέχρι ποσού €500 ανά γεγονός.

Έξοδα Άντλησης νερών: μέχρι ποσού €3.000 ανά γεγονός και συνολικά ετησίως.

Βραχυκύκλωμα: μέχρι ποσού €2.000 ανά γεγονός με μέγιστο €4.000 ετησίως.

Αστική Ευθύνη έναντι Τρίτων από καλυπτόμενο κίνδυνο: έμέχρι το 20% επί του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου με μέγιστο ποσό €30.000 ετησίως.

Γενική Αστική Ευθύνη: μέχρι το 20% επί του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου με μέγιστο ποσό €30.000 ετησίως.

Εργοδοτική Αστική Ευθύνη: μέχρι το 10% επί του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου με μέγιστο ποσό €15.000 ετησίως.

Θραύση Κρυστάλλων: μέχρι ποσού €1.500 ανά γεγονός με μέγιστο €3.000 ετησίως.

Έξοδα Αποκομιδής Συντριμμάτων: μέχρι το 3% του συνολικού ασφαλιζόμενου κεφαλαίου.

Έξοδα έκδοσης Αδειών & Αμοιβών Αρχιτεκτόνων, Μηχανικών: μέχρι ποσού €3.000 ανά γεγονός και ετησίως.

Όρος Πρόνοιας: μέχρι το 10% του συνολικού ασφαλιζόμενου κεφαλαίου.

Έξοδα Φύλαξης Περιουσίας: μέχρι ποσού €1.000 ανά γεγονός με μέγιστο €2.000 ετησίως.

Έξοδα Προσωρινής Μεταστέγασης & Μεταφοράς Ασφαλισμένου Περιεχομένου: μέχρι 6 μήνες κατ’ ανώτατο όριο, για ενοίκια μέχρι €1.000 κατά μήνα ή το καταβαλλόμενο/ τεκμαρτό ενοίκιο κατά μήνα (όποιο από αυτά είναι μικρότερο), και για τα έξοδα μεταφοράς και επαναφοράς μέχρι του ποσού €1.000 ανά γεγονός και ετησίως.

Αλλοίωση εμπορευμάτων: μέχρι ποσού €3.000 ανά γεγονός με μέγιστο €5.000 ετησίως.

Ζημιές Διαρρήκτη στο κτίριο: μέχρι ποσού €1.500 ανά γεγονός με μέγιστο €2.500 ετησίως.

Ληστεία Ταμείου: μέχρι ποσού €1.500 ανά γεγονός με μέγιστο €2.500 ετησίως.

Ληστεία Συνταγών: (στην ασφάλιση φαρμακείων): μέχρι ποσού €5.000 ανά γεγονός με μέγιστο €8.000 ετησίως.

Χρηματοκιβώτιο: μέχρι ποσού €5.000 ανά γεγονός και συνολικά ετησίως.

Επίδομα λόγω διακοπής λειτουργίας: μέχρι το 0,15% επί του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου περιεχομένου ανά εργάσιμη ημέρα με μέγιστο ποσό €300 ανά εργάσιμη ημέρα και μέγιστη περίοδο αποζημίωσης οι 2 μήνες.