Προσωπικά Δεδομένα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Εταιρεία με την επωνυμία «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΕΕΓΑ» (Υπεύθυνος Επεξεργασίας/Εταιρεία) σας ενημερώνει για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, σε εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού Προσωπικών Δεδομένων υπ. αριθμ. 679/2016, στο πλαίσιο της σύναψης και εκτέλεσης της αιτούμενης από εσάς ή ήδη ισχύουσας μεταξύ μας σύμβασης ή της σύμβασης, από την οποία έχετε αξίωση αποζημίωσης ή στο πλαίσιο οποιασδήποτε επικοινωνίας ή σχέσης μεταξύ μας:

Ποιοι είμαστε; 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 
ΕΔΡΑ: ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 367, 1ος ΟΡΟΦΟΣ ΤΚ: 17564 ΑΦΜ: 094065956 ΑΡ.ΓΕΜΗ: 123465801000 ΤΗΛ.: 2109491280-299 ΦΑΞ: 2109403148 
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: www.syneteristiki.gr E-mail: info@syneteristiki.gr
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: E-mail: dpo@syneteristiki.gr

Τι εννοούμε όταν λέμε προσωπικά δεδομένα; 
Προσωπικό δεδομένο είναι οποιοδήποτε στοιχείο, που αφορά σε φυσικό πρόσωπο και από αυτό το στοιχείο ή σε συνδυασμό με άλλα στοιχεία εξακριβώνεται ή μπορεί να εξακριβωθεί η ταυτότητα του προσώπου. Κάθε φυσικό πρόσωπο έχει το δικαίωμα προστασίας των δεδομένων του και έχουν θεσπιστεί κανόνες για την επεξεργασία των δεδομένων αυτών με ιδιαίτερους κανόνες για τα ειδικής κατηγορίας δεδομένα (όπως π.χ. τα δεδομένα υγείας) αλλά και τα δεδομένα των παιδιών.

Τι εννοούμε όταν λέμε επεξεργασία;
Επεξεργασία είναι κάθε πράξη που πραγματοποιείται σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα, όπως η συλλογή, καταχώριση, οργάνωση, αποθήκευση, χρήση, διαβίβαση, ακόμη και η διαγραφή ή η καταστροφή των δεδομένων.
Γιατί σας παρέχουμε αυτήν την ενημέρωση; 
Η Εταιρεία μας δραστηριοποιείται στον χώρο των γενικών ασφαλίσεων και ασφαλίσεων ζωής. Έχετε δικαίωμα να γνωρίζετε τις πληροφορίες που παρέχονται σε αυτό το έντυπο, εφόσον είστε φυσικό πρόσωπο και μας συνδέει ή πρόκειται να μας συνδέσει, άμεσα ή έμμεσα, οποιαδήποτε σχέση, που προϋποθέτει την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, όπως για παράδειγμα αν είστε αντισυμβαλλόμενός μας ή ασφαλισμένος μας ή δικαιούχος αποζημίωσης, αν έχετε αιτηθεί ή πρόκειται να αιτηθείτε τη σύναψη ασφάλισης, την καταβολή αποζημίωσης και γενικά αν έχετε υποβάλει ή πρόκειται να υποβάλετε οποιοδήποτε αίτημα στην Εταιρεία μας ή σχετίζεστε με την Εταιρεία μας με οποιονδήποτε τρόπο και για τη λειτουργία της σχέσης μας διαθέτουμε ή πρόκειται να λάβουμε προσωπικά σας δεδομένα.
Ποια δεδομένα σας επεξεργαζόμαστε;
Τα δεδομένα που επεξεργαζόμαστε είναι κατάλληλα, συναφή και περιορίζονται στα αναγκαία στοιχεία, που χρειαζόμαστε για τον σκοπό για τον οποίο τα επεξεργαζόμαστε. Για το λόγο αυτό διαφέρουν ανάλογα με το σκοπό για τον οποίο τα συλλέγουμε, το είδος της συνεργασίας μας ή της σχέσης που μας συνδέει, συμπεριλαμβανομένων των μεταξύ μας επικοινωνιών και θα μπορούσαν ενδεικτικά να κατηγοριοποιηθούν ως εξής:

Δεδομένα Ταυτοποίησης: π.χ. όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, φύλο, ημερομηνία γέννησης, αριθμός αστυνομικής ταυτότητας/ διαβατηρίου, ΑΜΚΑ, ΑΦΜ 

Δεδομένα Επικοινωνίας: π.χ. διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου/ αλληλογραφίας, αριθμοί τηλεφώνου/ φαξ 

Δεδομένα Οικονομικά: π.χ. τραπεζικοί λογαριασμοί, χρεωστικές/πιστωτικές και λοιπές τραπεζικές κάρτες, ιστορικό αποζημιώσεων, πιστοληπτική ικανότητα 

Δεδομένα Ασφάλισης: π.χ. δεδομένα (πλην των ανωτέρω) που είναι απαραίτητα για τη σύναψη και διαχείριση της εκάστοτε ασφαλιστικής σύμβασης και χωρίς αυτά η σύμβαση δεν μπορεί να συναφθεί (π.χ. σε σχέση με την οικονομική/ οικογενειακή/ περιουσιακή/ επαγγελματική κατάσταση, επενδυτικούς/ αποταμιευτικούς στόχους, δεδομένα υγείας, δεδομένα για οδηγική συμπεριφορά) 

Δεδομένα Διακανονισμού ή Διαχείρισης Αιτημάτων: π.χ. δεδομένα (πλην των ανωτέρω) απαραίτητα για τη διαχείριση των απαιτήσεων από σύμβαση ασφάλισης ή αιτήσεων σχετικά με αυτήν, που εμπεριέχονται σε ή σχετίζονται με αυτές π.χ. αίτηση αποζημίωσης/ εξαγοράς/ καταβολής ασφαλίσματος, υποβολή παραπόνου ή σε συνοδευτικά αυτών έγγραφα/ δικαιολογητικά και χωρίς αυτά η απαίτηση ή αίτησή σας δεν μπορεί να διεκπεραιωθεί 

Δεδομένα Εικόνας: π.χ. δεδομένα καταγραφής Κλειστού Κυκλώματος Τηλεόρασης (CCTV) σε τυχόν εξοπλισμό στην έδρα, στο Υποκατάστημα και στα σημεία πώλησης των προϊόντων ή παροχής των υπηρεσιών της Εταιρείας 

Δεδομένα Συμμόρφωσης: π.χ. τυχόν δεδομένα, πλην των ανωτέρω, που υποχρεούμαστε να συλλέξουμε, ώστε να συμμορφωθούμε με την ισχύουσα νομοθεσία, είτε πρόκειται για υποχρέωση που έχουμε έναντι του Κράτους ή οποιουδήποτε φορέα μπορεί να επιβάλει υποχρεώσεις, είτε πρόκειται για υποχρέωση έναντι τρίτου 

Γιατί επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας; 
 Ο σκοπός της επεξεργασίας παραλλάσσει ανάλογα με τη σχέση που μας συνδέει και ενδεικτικά μπορεί να είναι: 
 • Αν έχετε υποβάλει αίτηση ασφάλισης, σκοπός είναι η εκτίμηση του κινδύνου στο πλαίσιο της σύναψης της ασφαλιστικής σύμβασης, του καθορισμού των γενικών και ειδικών όρων της σύμβασης αυτής, καθώς και του ανάλογου ασφαλίστρου. 
 • Αν έχετε απευθύνει οποιοδήποτε αίτημα (συμπεριλαμβανομένης της αίτησης ασφάλισης) στην Εταιρεία μας, σκοπός είναι η επικοινωνία μαζί σας και η διεκπεραίωση των υποβληθέντων σε εμάς αιτημάτων σας, όπως και η παροχή των υπηρεσιών μας. 
 • Όταν είστε ήδη ασφαλισμένος ή δικαιούχος αποζημίωσης σκοπός είναι η διαχείριση και εκτέλεση της ασφαλιστικής σύμβασης καθ’όλη τη διάρκεια ισχύος ή και μετά τη λήξη αυτής, συμπεριλαμβανομένης της εκτίμησης, του ελέγχου και του διακανονισμού της ασφαλιστικής αποζημίωσης, σε περίπτωση επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου ή της καταβολής ασφαλίσματος, όπως σκοπός είναι και η υποστήριξη, θεμελίωση ή άσκηση νομικών αξιώσεων, εξώδικα και δικαστικά, σε οποιαδήποτε περίπτωση, που μας συνδέει κάποια σχέση, από την οποία απορρέουν αξιώσεις. 
 • Σε περίπτωση που πρόκειται να συναφθεί μεταξύ μας σύμβαση ή συμφωνία, οποιουδήποτε είδους και με οποιονδήποτε τύπο, ή έχει ήδη συναφθεί τέτοια σύμβαση ή συμφωνία, σκοπός της επεξεργασίας είναι η διενέργεια των πράξεων, που απαιτούνται κατά το προσυμβατικό στάδιο ή η εκτέλεση της σύμβασης αντίστοιχα. 

Σκοπός της επεξεργασίας μπορεί να είναι και η συμμόρφωση της Εταιρείας με υποχρεώσεις, που επιβάλλονται από το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και κατόπιν δικαστικών αποφάσεων, όπως και η πρόληψη ή/και καταστολή αδικημάτων αλλά και η προστασία των εννόμων συμφερόντων της Εταιρείας, όπως η αντίκρουση αξιώσεων.

Επιτρέπεται να τα επεξεργαζόμαστε
⇒ Η επεξεργασία επιτρέπεται:
 •  Όταν είναι απαραίτητη:
  - για να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες η Εταιρεία, κατόπιν αιτήσεώς σας ή
  - για την εκτέλεση της σύμβασης ή
  - για τη συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση της Εταιρείας (πχ καταπολέμηση της τρομοκρατίας, της φοροδιαφυγής, πρόληψη νομιμοποίησης εσόδων από παράνομη δραστηριότητα, πρόληψη και καταστολή αδικημάτων) ή για την προάσπιση των εννόμων συμφερόντων της, όπως η αντίκρουση αξιώσεων, εξώδικα και δικαστικά ή η πρόληψη και καταστολή της ασφαλιστικής απάτης. 
 • Όταν έχετε συναινέσει στην επεξεργασία για έναν ή περισσότερους σκοπούς. 

⇒ Επιπλέον και εφόσον πρόκειται για ειδικής κατηγορίας δεδομένα (όπως πχ δεδομένα υγείας) η επεξεργασία επιτρέπεται: 
- όταν έχετε δώσει ρητή και έγγραφη συγκατάθεση για έναν ή περισσότερους σκοπούς ή
- όταν τα δεδομένα σας έχουν προδήλως δημοσιοποιηθεί από εσάς ή
- όταν είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με υποχρεώσεις, που επιβάλλει το εργατικό ή το κοινωνικής ασφάλισης δίκαιο ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικής αξίωσης, εξώδικα και δικαστικά. 

Πώς έφτασαν σε εμάς τα δεδομένα σας
Η Εταιρεία συλλέγει προσωπικά δεδομένα σας, που περιέρχονται σε αυτήν προφορικά ή σε έγγραφο ή με ηλεκτρονικό τρόπο (όπως π.χ. στην αίτηση ασφάλισης, στη δήλωση ζημιάς, στην αίτηση αποζημίωσης και στα συνοδευτικά αυτών έγγραφα και δικαιολογητικά) αυτοπροσώπως από εσάς, από εξουσιοδοτημένα πρόσωπα από εσάς, από τρίτο πρόσωπο, που σχετίζεται με εσάς, αλλά και με την Εταιρεία (όπως π.χ. εάν έχετε εμπλακεί σε τροχαίο ατύχημα με ασφαλισμένο της Εταιρείας και έχει υποβληθεί δήλωση ατυχήματος από τον ασφαλισμένο) ή/και μέσω των συνεργαζόμενων μαζί της ασφαλιστικών διαμεσολαβητών και των λοιπών εκτελούντων την επεξεργασία δεδομένων για λογαριασμό της (όπως π.χ. τους υπαλλήλους της υπηρεσίας auto help, πραγματογνώμονες, δικηγόρους, ερευνητές, παρόχους υπηρεσιών υγείας). Η Εταιρεία δύναται να ζητά και να συλλέγει αποκλειστικά για την εκπλήρωση των σκοπών που προαναφέρθηκαν, δεδομένα σας από τρίτα, συνεργαζόμενα ή μη, με την Εταιρεία, μέρη, όπως ενδεικτικά δημόσιες υπηρεσίες, το Επικουρικό Κεφάλαιο (Κέντρο Πληροφοριών) και την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος (Υπηρεσία Στατιστικής). 

Σε ποιόν μπορεί να διαβιβαστούν τα δεδομένα σας; 
Τα δεδομένα σας μπορεί να διαβιβαστούν, υπό την προϋπόθεση πάντα της τήρησης των κανόνων προστασίας τους και των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων προστασίας: 
-σε άλλες (αντ)ασφαλιστικές εταιρείες, εντός και εκτός ΕΕ, έπειτα από υποβολή νόμιμου αιτήματος ή στην περίπτωση αντασφαλιστικής σύμβασης στα πλαίσια της σύμβασης αυτής, 
-σε άλλη εταιρεία εντός Ε.Ε., που ανήκει στον ίδιο όμιλο στον οποίο υπάγεται η Εταιρεία, 
-σε δημόσιες/δικαστικές αρχές, 
-στην περίπτωση υποχρεωτικής ασφάλισης αυτοκινήτου: στην Υπηρεσία Στατιστικής των Ασφαλιστικών Εταιρειών (αρχείο Υ.Σ.Α.Ε.) της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος και στο Κέντρο Πληροφοριών του Επικουρικού Κεφαλαίου και σε όποιο πρόσωπο ή φορέα παρέχεται το δικαίωμα να λάβει τα δεδομένα από κανονιστική πράξη ή το νόμο, 
-σε τρίτους συνεργαζόμενους με την Εταιρεία, όπως ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές, παρόχους υπηρεσιών φύλαξης και διαχείρισης αρχείων, υπηρεσιών βοήθειας (οδικής και εξυπηρέτησης ατυχήματος), υπηρεσιών εκπλήρωσης των ασφαλιστικών καλύψεων, υπηρεσιών υγείας, υπηρεσιών τηλεφωνικής εξυπηρέτησης πελατών, δικηγόρους, ερευνητές ή πραγματογνώμονες κλπ. 

Για πόσο χρόνο επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας; 
Η Εταιρεία θα επεξεργάζεται τα δεδομένα σας για όσο διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση του εκάστοτε σκοπού της επεξεργασίας ή/και για όσο απαιτείται από το νόμο ή από κανονιστική πράξη. 

Εκτός από το δικαίωμα της ενημέρωσης, τι άλλα δικαιώματα έχετε; 
Δικαιούστε να ασκείτε με έγγραφη δήλωση προς τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Εταιρείας, που αναγράφεται στην αρχή της παρούσας τα, κατά περίπτωση, προβλεπόμενα από το Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων και τη σχετική νομοθεσία, δικαιώματα ως Υποκείμενο των Δεδομένων και συγκεκριμένα: Δικαίωμα ανάκλησης: μπορείτε οποτεδήποτε να ανακαλέσετε την τυχόν παρασχεθείσα συγκατάθεσή σας αποστέλλοντας σχετικό έγγραφο ή e-mail στην Εταιρεία, η ανάκληση, όμως, δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας, που έγινε βάσει της συγκατάθεσης, πριν την ανάκλησή της. Δικαίωμα πρόσβασης: έχετε δικαίωμα να λάβετε οποτεδήποτε επιβεβαίωση από την Εταιρεία για το κατά πόσο ή όχι τα δεδομένα, που σας αφορούν, υφίστανται επεξεργασία και αν υφίστανται, έχετε δικαίωμα πρόσβασης σε αυτά και στις πληροφορίες γι’ αυτά που προβλέπονται από το νόμο. Έχετε επίσης δικαίωμα να λάβετε αντίγραφο των δεδομένων, που σας αφορούν αλλά και δικαίωμα ( Δικαίωμα στη φορητότητα) να λάβετε τα δεδομένα σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, όπως και να διαβιβάζετε τα δεδομένα σε άλλον, χωρίς αντίρρηση από την Εταιρεία. Δικαίωμα διόρθωσης: δικαιούστε να ζητήσετε τη διόρθωση ανακριβών δεδομένων, που σας αφορούν. Δικαίωμα περιορισμού: δικαιούστε να ζητήσετε από την Εταιρεία να περιορίσει την επεξεργασία των δεδομένων σας, υπό τους όρους του νόμου. Δικαίωμα διαγραφής (δικαίωμα στη λήθη): δικαιούστε να ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων, που σας αφορούν, με τους περιορισμούς του δικαιώματος αυτού που θέτει ο νόμος. Δικαίωμα εναντίωσης: δικαιούστε να αντιτάσσεστε οποτεδήποτε στην επεξεργασία, υπό τους όρους του νόμου. Δικαίωμα καταγγελίας: δικαιούστε, εφόσον υπάρξει παραβίαση της προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων, να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, Τηλ.210 6475600, E-mail: contact@dpa.gr.

Έχετε οποιαδήποτε απορία για όσα διαβάσατε; 
Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων στα στοιχεία που αναγράφονται παραπάνω, όχι μόνο για την άσκηση κάποιου δικαιώματος ή για επεξήγηση των δικαιωμάτων αυτών, αλλά και για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνιση χρειάζεστε. 

Ευχαριστούμε για το χρόνο που διαθέσατε για να διαβάσετε την ενημέρωση αυτή!

Για να κατεβάσετε την ενημέρωση σε μορφή pdf πατήστε εδώ.