Εταιρική Διακυβέρνηση

Εταιρική Διακυβέρνηση

Τα στελέχη και όλο το προσωπικό της εταιρίας επιλέγονται βάσει των ικανοτήτων τους, της εμπειρίας τους, της εκπαίδευσής τους και της αποδοτικότητας τους. Γι’ αυτόν τον λόγο, το περιβάλλον της Συνεταιριστικής αποτελείται από ανθρώπους με κοινούς στόχους και πεποιθήσεις, δημιουργώντας μία μεγάλη οικογένεια που είναι πάντα έτοιμη να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε πρόκληση!

Επιτροπές

Το Διοικητικό Συμβούλιο, με στόχο την αποτελεσματικότερη και ασφαλέστερη λειτουργία της Εταιρείας, υποβοηθείται στο έργο του από επιτροπές στις οποίες έχει αναθέσει εξειδικευμένα θέματα με συγκεκριμένες αρμοδιότητες, εγκρίνει τη σύνθεση και τον κανονισμό λειτουργίας τους, λαμβάνει από αυτές τακτικές και έκτακτες εκθέσεις και αξιολογεί τις επιδόσεις τους.

Η Επιτροπή παρακολουθεί και αξιολογεί την επάρκεια και την αποτελεσματικότητα του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου, με βάση τα σχετικά στοιχεία και πληροφορίες του εσωτερικού ελέγχου, τις διαπιστώσεις και παρατηρήσεις των εξωτερικών ελεγκτών, καθώς και των Εποπτικών Αρχών, ενώ ενημερώνει το Δ.Σ. για το αποτέλεσμα του υποχρεωτικού ελέγχου. Επίσης, επισκοπεί και παρακολουθεί την ανεξαρτησία των ορκωτών ελεγκτών λογιστών και εισηγείται την επιλογή τους. Υποβάλλει προτάσεις για την αντιμετώπιση των αδυναμιών που έχουν διαπιστωθεί και την παρακολούθηση της εφαρμογής των μέτρων που αποφασίζονται από τη διοίκηση (Νόμος 4449/2017 άρθρο 44, Ν. 3693/2008). Αποτελείται από τους κ. Νίκο Κέζο, κ. Δημήτριο Κουντουριάδη και κα. Δήμητρα Βασιλακοπούλου.

Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου

Η Επιτροπή συνεδριάζει όποτε συγκαλείται από τον Πρόεδρό της. Με εξουσιοδότηση από το Δ.Σ., η Εκτελεστική Επιτροπή έχει αρμοδιότητες τις οποίες μπορεί να εκχωρεί και να αναθέτει σε Διοικητικές Επιτροπές, σε Μέλη της Επιτροπής ή σε στελέχη της Εταιρείας. Ειδικότερα και μεταξύ άλλων, η Εκτελεστική Επιτροπή παρακολουθεί την εφαρμογή του Επιχειρηματικού Σχεδίου, λαμβάνει τις αναγκαίες αποφάσεις για την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί και διαμορφώνει προτάσεις σχετικά με τον Ετήσιο Προϋπολογισμό, τον οποίο εισηγείται στο Δ.Σ. της Εταιρείας ο Διευθύνων Σύμβουλος.

Η Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασμού παρακολουθεί σε τακτική βάση, αναλύει και λαμβάνει αποφάσεις για θέματα στρατηγικών επιλογών της Εταιρείας και, όταν απαιτείται, διατυπώνει σχετική εισήγηση στο Δ.Σ.. Επίσης, χαράσσει τους άξονες του Επιχειρηματικού Σχεδίου και παρακολουθεί, εισηγείται και αποφασίζει για κάθε θέμα στρατηγικής σημασίας για την Εταιρεία. Σε περίπτωση κρίσης έχει αρμοδιότητες Επιτροπής Διαχείρισης Κρίσεων και την αρμοδιότητα ενεργοποίησης και εφαρμογής του εκάστοτε ισχύοντος Σχεδίου Ανάκαμψης.

Σκοπός της Επιτροπής είναι η υποβοήθηση του έργου του Δ.Σ.. Ειδικότερα, μεριμνά ώστε να παρακολουθούνται, να ελέγχονται και να αντιμετωπίζονται με αποτελεσματικό τρόπο όλες οι μορφές κινδύνων, περιλαμβανομένου του λειτουργικού. Διασφαλίζει τον ενοποιημένο έλεγχο διαχείρισης κινδύνων και την εξειδικευμένη αντιμετώπισή τους. Αναφέρεται στο Δ.Σ. και το ενημερώνει σε ετήσια βάση και εγγράφως για το έργο της.

Η Επιτροπή Αποδοχών, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, λαμβάνει υπόψη τα συμφέροντα των μετόχων, των ασφαλισμένων και άλλων εμπλεκομένων μερών, προσανατολίζεται δε στη μακροπρόθεσμα συνετή και χρηστή διαχείριση της Εταιρείας και την αποτροπή ή την ελαχιστοποίηση καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων, που αποβαίνουν σε βάρος της διαχείρισης.

Η Επιτροπή αξιολογεί την καταλληλότητα και την αξιοπιστία των μελών της διοίκησης και των προσώπων που έχουν αναλάβει εργασίες που περιλαμβάνονται στις βασικές λειτουργίες, τόσο πριν αναλάβουν τη συγκεκριμένη θέση όσο και σε συνεχή βάση, και εξασφαλίζει ότι πληρούν διαρκώς τις ακόλουθες προϋποθέσεις: α) διαθέτουν επαρκή επαγγελματικά προσόντα, γνώσεις και πείρα ώστε να διασφαλίζεται η χρηστή και συνετή διαχείριση και διοίκησή τους (καταλληλότητα) και β) διαθέτουν καλή φήμη και ακεραιότητα (αξιοπιστία).

Η Επιτροπή Επενδύσεων είναι αρμόδια για τη διαμόρφωση, τον έλεγχο και την περιοδική αναθεώρηση της Πολιτικής Επενδύσεων, την παρακολούθηση και διαχείριση της διάρθρωσης των στοιχείων του Ενεργητικού και την αξιολόγηση των κινδύνων αγοράς, ρευστότητας και συγκέντρωσης. Η Επιτροπή υποστηρίζει τη Διοίκηση και διασφαλίζει ότι η διαχείριση των επενδύσεων εξυπηρετεί τους στόχους της εταιρίας και ικανοποιεί τις εποπτικές απαιτήσεις φερεγγυότητας, συμμορφούμενη με το νομοθετικό και εποπτικό πλαίσιο λειτουργίας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Όλα τα μέλη του Διοικητικού μας Συμβουλίου επιβλέπουν την υγιή ανάπτυξη και την επιτυχή πορεία των στρατηγικών μας και μέσω των Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες έχουν σχηματιστεί ώστε να εξυπηρετούν κατά το καλύτερο δυνατό αυτόν τον σκοπό, υποβάλλονται τακτικά εκθέσεις και πάσης φύσεως ενημερώσεις που αφορούν την υλοποίηση και την εκτέλεση αυτής της στρατηγικής, προς το Διοικητικό Συμβούλιο και την Εποπτική μας Αρχή.

Θωμάς Iωαννίδης

Πρόεδρος

Γεννήθηκε στη Δράμα το 1952. Είναι Απόφοιτος Οικονομικού Λυκείου και Απόφοιτος της Συνεταιριστικής Σχολής. Έχει υπηρετήσει για τριάντα χρόνια την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Δράμας από τις θέσεις του Yπαλλήλου, του Προϊσταμένου και του Γενικού Διευθυντή. Επίσης, υπηρέτησε στην Αυτοδιοίκηση για 24 χρόνια και ως Αναπληρωτής Νομάρχης Ν. Δράμας τα τελευταία δώδεκα χρόνια έως το τέλος του 2010.

Σήμερα είναι :

Πρόεδρος της Συνεταιριστικής Ασφαλιστικής από την 1η Ιουνίου 2006

Πρόεδρος της Εταιρείας Συμμετοχών της Σ.Ε.Κ.Ε. Α.Ε.

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Σ.Ε.Κ.Ε. Α.Ε.

Fred Vianas

Αντιπρόεδρος

Ο Fred VIANAS γεννήθηκε το 1962 στη Γαλλία. Σπούδασε Οικονομικά και Διοίκηση Επιχειρήσεων σε μεγάλα εκπαιδευτικά ιδρύματα του Παρισιού (CNAM, INTEC, HEC).

Εργάστηκε σε μεγάλες εταιρίες στο χώρο της Διαφήμισης και των ΜΜΕ και από το 1991 κατέχει διευθυντικές θέσεις. Το 2010, μετά από 18 χρόνια στο κλάδο των Media, εντάχθηκε στο δυναμικό του ομίλου MACIF αναλαμβάνοντας τη θέση του CEO της Macif-Mutualité το 2014. Από το 2020 κατέχει τη θέση του Διευθυντή Στρατηγικής του ομίλου MACIF.

Είναι, επίσης, Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου της Sécurimut, Πρόεδρος της Macif Innovation και Μέλος του ΔΣ της Socram Banque, της OFI Asset Management, της OFI Holding και της AMANA (Αλγερία). Από το Νοέμβριο του 2020 κατέχει τη θέση του Αντιπροέδρου στο Δ.Σ. της Συνεταιριστικής.

Marc Guy Victor Sordoni

Αντιπρόεδρος

Ο Marc Guy Victor Sordoni γεννήθηκε το 1966 στο Βέλγιο. Είναι πτυχιούχος στη Διοίκηση Επιχειρήσεων με εξειδίκευση στη Χρηματοοικονομική Τεχνική, ενώ κατέχει μεταπτυχιακούς τίτλους στα Πληροφοριακά Συστήματα και τα Οικονομικά. Έχει ολοκληρώσει κύκλους σπουδών στη Διοίκηση Ασφαλιστικών Εταιρειών στο Πανεπιστήμιο του Bocconi. Μιλάει άπταιστα Αγγλικά, Γαλλικά, Ιταλικά και Ολλανδικά ενώ έχει βασικές γνώσεις Ισπανικών, Λιθουανικών και Ελληνικών.

Μεταξύ άλλων έχει διατελέσει:

Επίκουρος Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Λιέγης

Senior Account Executive Underwriter στη Secura Re (μέλος του Ομίλου KBC Bank)

Senior Client Manager Γενικών και Ζωής στη QBE Re για: Ελλάδα, Ιταλία, Κύπρο, Μάλτα και Σλοβενία.

Σήμερα είναι:

Επικεφαλής των Αντασφαλειών στον Όμιλο UNIPOL

Μέλος της Επιτροπής Πιστώσεων στον Όμιλο UNIPOL

Διευθύνων Σύμβουλος UNIPOLRe

Αντιπρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου Συνεταιριστικής Α.Ε.Ε.Γ.Α.

Αλέξανδρος Κοντός

Αντιπρόεδρος

Ο κύριος Αλέξανδρος Κοντός γεννήθηκε στην Ξάνθη το 1960. Είναι πτυχιούχος της Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Θεσσαλονίκης και της ΣΕΛΕΤΕ Θεσσαλονίκης, ενώ έχει πραγματοποιήσει Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Μεταξύ άλλων, έχει διατελέσει:

• Διευθυντής εργοστασίου Ξάνθης της ΣΕΚΕ Α.Ε.

• Πρόεδρος Νομαρχιακού Συμβουλίου Ξάνθης

• Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

• Μέλος της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών, και της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής

Σήμερα είναι:

• Γενικός Διευθυντής ΣΕΚΕ Α.Ε.

• Διαχειριστής στις εταιρείες SEKE Kardjali, SEKE Dooel Prilep και SEKE Elbasan

• Εκπρόσωπος-Διαχειριστής στη Συνεταιριστική, Εμπορική, Εξαγωγική εταιρεία CTE

• Μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου

• Πρόεδρος του Συνδέσμου Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΑΣΟΕΕ)

• Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α.»Τέλος, ο κ. Κοντός είναι συγγραφέας των «Η καρποφορία μιας προσπάθειας» και «Η Άλλη Γεωργία και το Περιβάλλον», καθώς επίσης και πολλών άρθρων οικονομικού και αγροτικού περιεχομένου.

Δημήτριος Ζορμπάς

Διευθύνων Σύμβουλος

Ο Δημήτριος Ζορμπάς γεννήθηκε το 1960 και είναι κάτοχος πτυχίου Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών καθώς και πτυχιούχος του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών. Ξεκίνησε τη καριέρα του στη Συνεταιριστική Ασφαλιστική το 1980, στην οποία εργάσθηκε σε διάφορες θέσεις. Από το 1997 μέχρι σήμερα εκτελεί καθήκοντα Γενικού Διευθυντή της Εταιρίας ενώ από το 2002 γίνεται μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Κατά την μακρόχρονη πορεία του στον ασφαλιστικό χώρο ανέπτυξε ενεργή δραστηριότητα στα πλαίσια της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος. Παράλληλα δραστηριοποιείται και στον συνεταιριστικό χώρο.

Σήμερα είναι:

Διευθύνων Σύμβουλος και Γενικός Διευθυντής της Συνεταιριστικής Ασφαλιστικής

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος

Πρόεδρος Φιλικού Διακανονισμού (Σ.Α.Π.)

Τέως Πρόεδρος του Επικουρικού Κεφαλαίου Ασφάλισης Ευθύνης από Ατυχήματα Αυτοκινήτων

Πρόεδρος της Επιτροπής Ατυχημάτων της Ε.Α.Ε.Ε

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Association of Mutual Insurers and Insurance Cooperatives in Europe (AMICE)

Δημήτρης Κουντουριάδης

Μέλος

Ο Δημήτρης Κουντουριάδης γεννήθηκε στη Χίο το 1957. Το 1980 αποφοίτησε από την Ανωτάτη Βιομηχανική Σχολή του Πειραιά, με ειδίκευση στον τομέα της Διοίκησης Επιχειρήσεων. Από το 1983 δραστηριοποιείται επαγγελματικά στην Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου αναλαμβάνοντας διάφορες θέσεις, ενώ από το 2009 κατέχει τη θέση του Γενικού Διευθυντή.

Σήμερα είναι:

Μέλος Δ.Σ. MEDITERRA A.E. (mastihashop)

Μέλος Δ.Σ. της Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης Χίου

Μέλος Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος

Οικονομικός Σύμβουλος Ανώνυμων Εταιριών

Είναι Μέλος του Δ.Σ. της Συνεταιριστικής Ασφαλιστικής

Νικήτας Πρίντζος

Μέλος

Γεννήθηκε στο Αερινό Μαγνησίας, ζει και εργάζεται στο Βόλο.

Έχει διατελέσει:

Πρόεδρος Α.Σ. Αερινού

Μέλος Δ.Σ της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Κτηνοτρόφων

Μέλος Δ.Σ. του ΟΓΑ

Μέλος του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης Κάρλας

Σήμερα είναι:

Πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Βόλου

Αντιπρόσωπος της Π.Α.Σ.Ε.Γ.Ε.Σ.

Μέλος του Δ.Σ. της Συνεταιριστικής Ασφαλιστικής

Χρήστος Μπαρλιάς

Μέλος

Ο Χρήστος Μπαρλιάς γεννήθηκε στον Άγιο Βασίλειο Κορινθίας το 1963 και είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότης.

Σήμερα είναι:

Πρόεδρος της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Κορινθίας

Μέλος του Δ.Σ. της Π.Α.Σ.Ε.Γ.Ε.Σ.

Μέλος του Δ.Σ. του Συνδέσμου Ελληνικής Κτηνοτροφίας

Μέλος του Δ.Σ. της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Κρέατος

Αθανάσιος Σωτηρόπουλος

Μέλος

Γεννήθηκε το 1953, ζει και εργάζεται στον Αγ. Κωνσταντίνο Αιγιαλείας.

Έχει διατελέσει:

Πρόεδρος Κοινότητας Αγ. Κωνσταντίνου (1982-1998)

Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Συμπολιτείας (1999-2010)

Υπεύθυνος Αγροτικού Τομέα Δήμου Συμπολιτείας (1999-2010)

Μέλος Αγροτικού Συμβουλίου Νομαρχίας (1999-2010)

Μέλος Συνεταιρισμού Αγ. Κωνσταντίνου από το 1977

Μέλος Δ.Σ. Παναιγιάλειας Ε.Σ. από το 1990

Πρόεδρος Δ.Σ. της Π.Ε.Σ. από το 2003

Διευθύνων Σύμβουλος της ΣΚ.Ο.Σ. Α.Σ.Ε. από το 2008

Σοφία Καραγιάννη

Μέλος

Η κυρία Καραγιάννη ζει και εργάζεται στην Αθήνα. Έχει ολοκληρώσει τις σπουδές της στον κλάδο της δημοσιογραφίας ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται οι σπουδές της στον κλάδο των Πολιτικών Επιστημών στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Από το 2010 έως σήμερα κατέχει τη θέση της Υπεύθυνης Επικοινωνίας και Εταιρικών Υποθέσεων της Σ.Ε.Κ.Ε. Α.Ε..

Στο παρελθόν έχει διατελέσει:

Δημοσιογράφος Πολιτικού ρεπορτάζ στην εφημερίδα «Αδέσμευτος Τύπος» από το 1996 έως το 2012

Σύμβουλος Επικοινωνίας στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης από το 2005 έως το 2009

Επιπλέον, έχει συνεργαστεί με διάφορα έντυπα πολιτικού περιεχομένου αλλά και ποικίλης ύλης.

Véronique Wellemans

Μέλος

Η κυρία Wellemans γεννήθηκε το 1975 στο Ιξέλ του Βελγίου και κατοικεί στις Βρυξέλλες. Είναι κάτοχος πτυχίου στα Μαθηματικά και μεταπτυχιακού στην Αναλογιστική Επιστήμη από το Université Libre των Βρυξελλών, ενώ έχει εξειδικευτεί και σε θέματα Διοίκησης Επιχειρήσεων. Ακόμη, είναι πιστοποιημένη αναλογιστής και Επικεφαλής της Ομάδας Εργασίας για την Αναλογιστική Λειτουργία του Βελγικού Ινστιτούτου Αναλογιστών.

Η επαγγελματική της σταδιοδρομία ξεκίνησε στην ασφαλιστική εταιρεία FB Insurance, όπου αρχικά απασχολήθηκε ως Υπεύθυνη Προϊόντων Ζωής και αργότερα ως Αναλογιστής Παροχών Προσωπικού. Στη συνέχεια, εργάστηκε ως αναλογιστής σε εταιρείες όπως η Aon Consulting, Buck Consultants κ.ά., ενώ το 2012 ξεκίνησε η συνεργασία της με τον όμιλο P&V, από τη θέση της Διευθύντριας Κινδύνων των κλάδων Ζωής. Το 2016 τέθηκε Επικεφαλής της Αναλογιστικής Λειτουργίας του Ομίλου, θέση την οποία κατέχει έως σήμερα. Από τον Ιούνιο του 2017 είναι μέλος του Δ.Σ. της Συνεταιριστικής.

Michel Lüttgens

Μέλος

O Michel Lüttgens γεννήθηκε και ζει στο Βέλγιο. Οι σπουδές του στα Οικονομικά ολοκληρώθηκαν το 1991 με την απόκτηση Μεταπτυχιακού τίτλου στη Διεθνή Νομισματική Οικονομία από το Καθολικό Πανεπιστήμιο της Λέβεν. Η επαγγελματική του σταδιοδρομία ξεκινά το 1992 και από το 1997 έως το 2019 απασχολείται στον όμιλο Belfius, τόσο στον τραπεζικό όσο και στον ασφαλιστικό κλάδο. Κατά τη συνεργασία του με την Belfius Bank κατέχει θέσεις με αντικείμενο τα οικονομικά και το marketing, ενώ το 2014 μετακινείται στην Belfius Insurance, την ασφαλιστική εταιρεία του ίδιου ομίλου, αποκτώντας τον τίτλο του Chief Distribution Officer. Η συνεργασία του με τον όμιλο P&V ξεκινά τον Δεκέμβριο του 2019 από τη θέση του Chief Commercial Officer, ενώ παράλληλα είναι Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ομίλου.

Rémi Cerdan

Μέλος

Ο Rémi Cerdan γεννήθηκε το 1967 στην Τουλόν της Γαλλίας. Είναι πτυχιούχος δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου και έχει διατελέσει καθηγητής ιδιωτικού και εμπράγματου δικαίου, διευθυντής πωλήσεων και διευθυντής μεσιτικού γραφείου.

Η συνεργασία του με τη MACIF ξενικά το 2011 και από το 2018 έως και σήμερα είναι μέλος του Διοικητικού της Συμβουλίου καθώς και του εποπτικού συμβουλίου των Mutavie και Macifin. Παράλληλα, είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου σε διάφορες άλλες εταιρείες όπως η OFI ASSET MANAGEMENT, SOCRAM BANK κ.ά.

Alfonso Roberto Galante

Μέλος

Ο Alfonso Roberto Galante γεννήθηκε στην περιοχή Reggio Calabria της Ιταλίας και τον Απρίλιο του 1992 αποφοίτησε με άριστα από τη Σχολή Οικονομικών του Πανεπιστημίου LUISS (Libera Università Internazionale degli Studi Sociali) της Ρώμης.

Η επαγγελματική του σταδιοδρομία ξεκίνησε στην ιταλική τράπεζα Banca Commerciale, στην οποία εργάστηκε σε διάφορες θέσεις από το 1995 έως το 2000. Έπειτα, ανέλαβε τη θέση του εκτελεστικού διευθυντή στον όμιλο FIG Group και το 2003 εντάχθηκε στο δυναμικό του τραπεζικού ομίλου MEDIOBANCA, μία συνεργασία που διήρκησε 11 χρόνια. Το 2014 αποχωρεί από τον τραπεζικό τομέα και συνεχίζει την επαγγελματική του πορεία στον ασφαλιστικό κλάδο, μέσω της συνεργασίας του με τον Όμιλο Unipol. Σήμερα, κατέχει τη θέση του Chief Strategic Equity Officer του Unipol Gruppo και είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση του βασικού επενδυτικού χαρτοφυλακίου του ομίλου.

Χρήστος Κατσιλέρος

Μέλος

Οι Διεθνείς μας Σχέσεις

Ανήκουμε στις μεγάλες οικογένειες του συνεταιριστικού χώρου σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Επηρεαζόμαστε από τις πρακτικές και την τεχνογνωσία κολοσσιαίων συνεταιριστικών επιχειρήσεων παγκοσμίως και δημιουργούμε θεμέλια μιας οργανωμένης επιχείρησης σπουδαίων προτύπων που ξεπερνούν τα σύνορα. Συμμετέχουμε σε επιτροπές και διοργανώσεις και γινόμαστε κοινωνοί των εξελίξεων που θα απασχολήσουν τη χώρα μας και την ασφαλιστική μας αγορά.

Οργανόγραμμα