Όροι και Προϋποθέσεις SynetDrive

Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης Εφαρμογής «SynetDrive»


Η εφαρμογή «SynetDrive» ανήκει, λειτουργεί και προσφέρεται στους Ασφαλισμένους της ελληνικής ασφαλιστικής εταιρίας «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ» και παρέχεται μόνο για προσωπική και μη εμπορική χρήση.

Η εφαρμογή «SynetDrive» προσφέρει τις υπηρεσίες της με αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης (εφεξής, χάριν συντομίας ως οι «Όροι»), οι οποίοι αποτελούν μια δεσμευτική συμφωνία ανάμεσα σε εσάς και τη «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ» (εφεξής, χάριν συντομίας, «Εταιρία»), για την υλοποίηση της μεταξύ μας σύμβασης οδικής βοήθειας.

Γι’ αυτό το λόγο, σας προτρέπουμε να διαβάσετε τους Όρους αυτούς προσεκτικά και να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες της εφαρμογής «SynetDrive» μόνο σε περίπτωση που συμφωνείτε με τους Όρους.

Σε αντίθετη περίπτωση, παρακαλούμε να μην εγκαταστήσετε την εφαρμογή ή να την διαγράψετε άμεσα από το κινητό τηλέφωνο ή τον υπολογιστή σας και μην την χρησιμοποιήσετε καθ’ οιονδήποτε τρόπο.

2. Αντικείμενο των υπηρεσιών μας
Μέσα από το λογισμικό της εφαρμογής «SynetDrive» παρέχεται στους Ασφαλισμένους της Εταιρείας μια διαδικτυακή πλατφόρμα μέσω της οποίας αυτοί, εφόσον καλύπτονται από Ασφαλιστήριο συμβόλαιο που έχουν προηγουμένως συνάψει με την Εταιρεία, επιλέγοντας τις κατάλληλες εντολές (δηλ. δήλωση στοιχείων, περιγραφή βλάβης, αυτόματος προσδιορισμός τοποθεσίας (geo location), έχουν τη δυνατότητα να αιτηθούν την παροχή των υπηρεσιών Οδικής Βοήθειας και Autohelp [δηλ. των υπηρεσιών της σύμβασης οδικής βοήθειας], μέσω της συνεργαζόμενης εταιρείας ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΑΕΓΑ.

Η Εφαρμογή «SynetDrive» παρέχει τις εξής δυνατότητες στους χρήστες του/ασφαλισμένους της εταιρείας, (στο εξής χρήστες) εφόσον οι ίδιοι εκουσίως επιθυμούν: (α) δημιουργίας προφίλ με την εισαγωγή στοιχείων του χρήστη (όνομα, επώνυμο, κινητό τηλέφωνο, πινακίδα οχήματος, φιλική ονομασία οχήματος και email), (β) αυτόματης επαλήθευσης/ επιβεβαίωσης για την ισχύ του συμβολαίου μέσω των στοιχείων που έχει δηλώσει ο χρήστης, (γ) κλήσης Οδικής βοήθειας επιλέγοντας τις προκαθορισμένες περιγραφές βλάβης, (δ) αυτόματου γεωγραφικού εντοπισμού / τοποθεσίας, μέσω της συσκευής του κινητού σας, (ε) παρακολούθησης της εξέλιξης του αιτήματος/ κλήσης και της γεωγραφικής θέσης του οχήματος της Οδικής Βοήθειας μέσω της συσκευής του κινητού σας. (στ) αξιολόγηση για βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών.

Κατά την παροχή των υπηρεσιών μας, οι πληροφορίες που βασιζόμαστε είναι αυτές που μας παρέχονται από τους χρήστες της εφαρμογής. Ακριβώς για το λόγο αυτό, οι χρήστες είναι πλήρως υπεύθυνοι για την παροχή των ακριβών στοιχείων που απαιτούνται για την παροχή οδικής βοήθειας σε αυτούς. Από πλευράς μας, χρησιμοποιούμε εύλογη δεξιότητα και προσοχή για την καλύτερη δυνατή τεχνική ανταπόκριση της Εφαρμογής «SynetDrive».

Η Εταιρία δεν φέρει καµία απολύτως ευθύνη εάν για λόγους που βρίσκονται έξω από τη σφαίρα ελέγχου της (όπως ενδεικτικά αλλά µη περιοριστικά – λόγοι ανωτέρας βίας, τεχνικά προβλήµατα, µη κάλυψη δικτύου, υπερφόρτωση δικτύου, διακοπή σύνδεσης µε το δίκτυο), καθυστερήσει ή αποτύχει η αποστολή ή/και η λήψη των στοιχείων του χρήστη. Η Εταιρεία δεν φέρει οιαδήποτε ευθύνη για τυχόν βλάβες, οι οποίες µπορεί να προκληθούν από την πρόσβαση και χρήση της εφαρµογής.

H Εταιρεία δεν χρεώνει το χρήστη κάποιο κόστος για τη χρήση της εφαρμογής.

3. Απόρρητο – Ενημέρωση για τα προσωπικά δεδομένα
Κατά τη χρήση της εφαρμογής θα πρέπει να δηλώσετε όνομα, επώνυμο, τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος, το τηλέφωνό σας, email, το γεωγραφικό στίγμα σας, καθώς και στοιχεία για το είδος της εξυπηρέτησης που χρειάζεστε ( π.χ. βλάβη).Όλα τα προσωπικά δεδομένα, που καταχωρείτε στην εφαρμογή SynetDrive, είναι απαραίτητο να τα επεξεργαστούμε και μέσω των συνεργαζόμενων παρόχων βοήθειας, για να προβούμε στις απαραίτητες ενέργειες, για την υλοποίηση της παροχής των υπηρεσιών βοήθειας που ζητάτε να σας προσφερθούν, σύμφωνα με το ασφαλιστήριό σας.

Tα στοιχεία που θα μας δηλώσετε θα γνωστοποιηθούν στους υπαλλήλους ή συνεργάτες μας προκειμένου να καταστεί δυνατό να σας παρασχεθούν οι υπηρεσίες οδικής βοήθειας που έχετε ζητήσει.

Αναφορικά με την παρούσα επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, σας γνωρίζουμε ότι η ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ, πραγματοποιεί αυτήν, ως υπεύθυνος επεξεργασίας, με σκοπό τη διενέργεια των απαιτούμενων πράξεων στο πλαίσιο παροχής της ασφαλιστικής κάλυψης οδικής βοήθειας, λ.χ. για την επικοινωνία μαζί σας, για την εξέταση του αιτήματος, για την εκπλήρωση της υπηρεσίας κ.α. και δεν είστε υποχρεωμένοι να τα δώσετε, αν δεν επιθυμείτε την εκπλήρωση της εν λόγω συμβατικής ασφαλιστικής κάλυψης μέσω αιτήματος από την εφαρμογή «SynetDrive». Η επεξεργασία των δεδομένων σας είναι απαραίτητο να πραγματοποιείται και από εκτελούντες επεξεργασίας, ιδίως, από τον πάροχο οδικής βοήθειας ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΑΕΓΑ, στο πλαίσιο σύμβασης συνεργασίας που τηρεί ο υπεύθυνος επεξεργασίας. Η επεξεργασία πραγματοποιείται και για τυχόν συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση, προάσπιση έννομων συμφερόντων της Εταιρείας, όπως π.χ. η εξώδικη και δικαστική αντίκρουση, θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη αξιώσεων. Σας ενημερώνουμε ότι έχετε τα εξής δικαιώματα για τα προσωπικά σας δεδομένα, για τα οποία ακριβείς πληροφορίες μπορείτε να λάβετε από τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Εταιρίας, αλλά και να προβείτε στην άσκησή τους, σύμφωνα με το νόμο, στο E-mail: dpo@syneteristiki.gr : Δικαίωμα πρόσβασης: έχετε δικαίωμα να λάβετε οποτεδήποτε επιβεβαίωση από την εταιρία για το κατά πόσο ή όχι τα δεδομένα που σας αφορούν υφίστανται επεξεργασία και αν υφίστανται έχετε δικαίωμα πρόσβασης σε αυτά και στις πληροφορίες γι’ αυτά που προβλέπονται από το νόμο. Έχετε δικαίωμα να λάβετε αντίγραφο των δεδομένων που σας αφορούν αλλά και δικαίωμα (Δικαίωμα στη φορητότητα) να λάβετε τα δεδομένα σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, όπως και να διαβιβάσετε τα δεδομένα σε άλλον, χωρίς αντίρρηση από την εταιρία Δικαίωμα διόρθωσης: δικαιούστε να ζητήσετε τη διόρθωση ανακριβών δεδομένων που σας αφορούν. Δικαίωμα περιορισμού: δικαιούστε να ζητήσετε από την εταιρία να περιορίσει την επεξεργασία των δεδομένων σας, υπό τους όρους του νόμου. Δικαίωμα διαγραφής (δικαίωμα στη λήθη): δικαιούστε να ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων, που σας αφορούν με τους περιορισμούς του δικαιώματος αυτού που θέτει ο νόμος. Δικαίωμα εναντίωσης: δικαιούστε να αντιτάσσεστε οποτεδήποτε στην επεξεργασία υπό τους όρους του νόμου. Δικαίωμα καταγγελίας: δικαιούστε, εφόσον υπάρξει παραβίαση της προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων, να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, Τηλ.210 6475600, E-mail:contact@dpa.gr. Λοιπές πληροφορίες βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Εταιρίας www.syneteristiki.gr.

4. Εγγραφή στην εφαρμογή και ορθή χρήση
Η χρήση της εφαρμογής πραγματοποιείται μόνο αν είστε Ασφαλισμένος της Eταιρίας. Σε διαφορετική περίπτωση, η εφαρμογή αυτή δεν θα σας προσφέρει κάποια αξία χρήσης.

Ο χρήστης δηλώνει ρητά και υπεύθυνα ότι δεν πρόκειται να χρησιµοποιήσει την εφαρµογή µε κακόβουλο τρόπο ή µε οιαδήποτε άλλο τρόπο πέραν του σκοπού για την οποία συστάθηκε αυτή, για αποστολή, δηµοσίευση, ή µετάδοση ή διάθεση περιεχομένου ή µε άλλο τρόπο, που ενδέχεται να είναι παράνοµος. Για οιαδήποτε ζηµία στην εφαρµογή, από κακή ή αθέµιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών από το χρήστη αποκλειστική ευθύνη φέρει αυτός. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος για τη διαφύλαξη της προσωπικής συσκευής από την οποία εισέρχεται στην εφαρμογή και είναι πλήρως υπεύθυνος για την ορθή χρήση αυτής.

5. Αξιολόγηση εφαρμογής
Μετά την παροχή οδικής βοήθειας μέσω της εφαρμογής «SynetDrive», θα έχετε τη δυνατότητα να αξιολογήσετε τις υπηρεσίες που σας παρασχέθηκαν, μέσω σχετικού ερωτηματολογίου που διαθέτει η εφαρμογή.

6. Λήξη – Δήλωση αποποίησης
Η Εταιρεία μπορεί να αναστείλει ή να τερματίσει, προσωρινά ή μόνιμα την εφαρμογή «SynetDrive», ανά πάσα στιγμή.

Επιπλέον, μπορεί, ανά πάσα στιγμή, να λάβει τα κατάλληλα νομικά μέτρα, εφόσον: (i) ο χρήστης παραβιάζει οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις του ή οποιαδήποτε από τις πολιτικές και τους κανόνες που είναι προσκείμενες σε αυτή, (ii) ο χρήστης χρησιμοποιεί δόλιες πρακτικές ή δόλιες πράξεις, ή (iii) αντιλαμβάνεται, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, ότι οι δραστηριότητες και οι συμπεριφορές του χρήστη έχουν προκαλέσει ή μπορεί να προκαλέσουν κάποια βλάβη σε τρίτους ή στην ίδια.

Σε καμία από τις παραπάνω περιπτώσεις, δεν δικαιούται οποιαδήποτε αποζημίωση ο χρήστης της εφαρμογής.

Για οποιαδήποτε παραβίαση των όρων της παρούσας από ένα χρήστη, η Εταιρεία επιφυλάσσεται για την άσκηση αξιώσεών της έναντι του χρήστη, για αποκατάσταση οποιασδήποτε βλάβης αυτής. H Εταιρεία δεν ευθύνεται σε καµία περίπτωση για τυχόν απαιτήσεις νοµικής φύσεως ή για οιαδήποτε άµεση ή έµµεση ζηµία ή δαπάνες, οι οποίες µπορεί να προκύψουν από τη λειτουργία ή µη, την πρόσβαση, τη χρήση της εφαρµογής ή από τη φόρτωση (download) υλικού, κειµένου, και λοιπών δεδοµένων που περιλαµβάνονται σε αυτό, συµπεριλαµβανοµένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, τυχόν ζηµιών που προκλήθηκαν από ιούς, λάθη στο πρόγραµµα (bugs), από ανθρώπινο παράγοντα, από οποιοδήποτε σύστηµα ή εξάρτηµα υπολογιστών, (hardware), λογισµικό (software), δυσλειτουργία προγράµµατος ή οποιοδήποτε άλλο λάθος, παράλειψη ή καθυστέρηση στη µετάδοση από την συσκευή ή από τη σύνδεση δικτύου.

7. Πνευματική ιδιοκτησία
Οποιοδήποτε και ολόκληρο το περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένων αλλά όχι περιορισμένων των εμπορικών σημάτων, λογοτύπων, συμβόλων, ονομάτων ιστοτόπων, βιομηχανικών σχεδίων, εικόνων, φωτογραφιών, εικόνων φόντου, εικονιδίων, εργαλείων πλοήγησης, κειμένων μεταξύ άλλων, του παρόντος λογισμικού ή σχετικών προϊόντων και αγαθών που εμφανίζονται στο λογισμικό, προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας Η Εταιρεία σας χορηγεί μη αποκλειστικό, μη μεταβιβάσιμο, δικαίωμα να χρησιμοποιείτε το λογισμικό, αποκλειστικά και μόνο για δική σας προσωπική, μη εμπορική χρήση, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Σύμβασης, όπως ισχύει κάθε φορά. Όλα τα δικαιώματα που δεν χορηγούνται ρητώς σε εσάς αποτελούν ιδιοκτησία της Εταιρείας των δικαιοδόχων της ή/ και των συνεργαζόμενων με αυτήν παρόχων, για την υλοποίηση της χρήσης της εφαρμογής «SynetDrive».

8. Συντήρηση και Υποστήριξη
Η Εταιρεία δεν έχει καμία υποχρέωση να παράσχει υποστήριξη, συντήρηση, αναβαθμίσεις, μετατροπές ή νέες εκδόσεις της εφαρμογής «SynetDrive». Ωστόσο, μπορεί, από καιρό σε καιρό, να κυκλοφορήσει αναβαθμισμένες εκδόσεις της εφαρμογής και είναι δυνατή η αναβάθμιση της ηλεκτρονικής έκδοσης της εφαρμογής που χρησιμοποιείτε στο κινητό τηλέφωνο ή τον υπολογιστή σας. Στην περίπτωση αυτή, συναινείτε σε τέτοιου είδους αυτόματη αναβάθμιση της εφαρμογής «SynetDrive» και συμφωνείτε ανεπιφύλακτα επίσης ότι οι Όροι θα ισχύουν για κάθε τέτοια αναβάθμιση.

9. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Οι Όροι αυτοί αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ του χρήστη και της Εταιρείας αναφορικά με την εφαρμογή «SynetDrive». Τίποτα στους Όρους δεν αποτελεί συνεταιρισμό, σχέση αντιπροσωπείας, σχέση franchise ή σύμβαση εργασίας μεταξύ των Μερών.

Εάν οποιαδήποτε διάταξη των Όρων κριθεί ως άκυρη, μη εφαρμοστέα ή μη δεσμευτική, εξακολουθείτε να δεσμεύεστε από τους λοιπούς Όρους. Σε μια τέτοια περίπτωση, ακόμα και μια μη έγκυρη διάταξη θα εφαρμόζεται στο βαθμό που αυτό επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία και συμφωνείτε στο να αποδεχτείτε μια διάταξη με παρόμοια ισχύ με την άκυρη, λαμβάνοντας υπόψη το περιεχόμενο και τον σκοπό αυτών των όρων και των προϋποθέσεων.

Εμείς από την πλευρά μας δηλώνουμε ότι σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφωνίας, διαφοράς ή αντίρρησης αφορά την εφαρμογή «SynetDrive» , θα κάνουμε το καλύτερο ώστε αυτή να λυθεί με συναινετικό τρόπο. Ωστόσο, σε περίπτωση δικαστικής διένεξης, ως αποκλειστικά αρμόδια συμφωνείται ρητά ότι είναι τα Δικαστήρια της πόλης των Αθηνών, με εφαρμοστέο το Ελληνικό Δίκαιο.