Επαγγελματική Στέγη

Επιχείρηση

Επαγγελματική Στέγη

Για εσάς, που το εισόδημα σας εξαρτάται από την επιχειρηματική σας δράση, δημιουργήσαμε πακέτα ασφάλισης της επαγγελματικής σας στέγης, ώστε να συνεχίσετε να επιχειρείτε χωρίς απρόοπτα, από κινδύνους όπως η φωτιά, τα
καιρικά φαινόμενα, η κλοπή, ο σεισμός.

Τι καλύπτουμε

Τα προγράμματά μας απευθύνονται κυρίως σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και η
ασφαλιστική κάλυψη περιλαμβάνει:

Κτίριο

Τις κτιριακές εγκαταστάσεις και τις βελτιώσεις του κτιρίου μέσα στο οποίο στεγάζεται η επιχείρησή σας

Περιεχόμενο

Τον εξοπλισμό και τα εμπορεύματα τα οποία βρίσκονται εντός των εγκαταστάσεων της επιχείρησής σας

Επιπλέον Παροχές

Οι παροχές αυτές δίνονται ανάλογα με το πακέτο ασφάλισης που θα επιλέξετε:

Έξοδα Αποκομιδής Συντριμμάτων

Έξοδα έκδοσης Αδειών & Αμοιβών Αρχιτεκτόνων, μηχανικών

Ζημιές κατά την πυρόσβεση

Ληστεία Συνταγών (ισχύει για την ασφάλιση φαρμακείων)

Αστική Ευθύνη έναντι Τρίτων από καλυπτόμενο κίνδυνο

Όρος Προνοίας

Έξοδα Φύλαξης Περιουσίας

Έξοδα Προσωρινής Μεταστέγασης & Μεταφοράς Ασφαλισμένου Περιεχομένου

Αλλοίωση Εμπορευμάτων

ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΟΙ ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΟΥΣ

Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ των δύο πιο κάτω προγραμμάτων ασφάλισης
επαγγελματικής στέγης

Βασικό

Πυρκαγιά

Κεραυνός

Καπνός

Πυρκαγιά από Δάσος

Έκρηξη

Πτώση Αεροσκάφους

Πρόσκρουση Οχήματος

Αξία Αντικατάστασης Καινούργιου

Έξοδα Αποκομιδής Συντριμμάτων

Έξοδα έκδοσης Αδειών & Αμοιβών
Αρχιτεκτόνων, μηχανικών

Ζημιές κατά την πυρόσβεση

ΠΟΛΥ-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Ό,τι και στο «ΒΑΣΙΚΟ» , και επιπλέον:

Πολιτικές Ταραχές, Στάσεις,
Απεργίες, Διαδηλώσεις, Οχλαγωγίες

Τρομοκρατικές Ενέργειες

Κακόβουλες Ενέργειες

Πλημμύρα, Καταιγίδα, Θύελλα

Χιόνι, Χαλάζι, Παγετό

Διάρρηξη Σωληνώσεων,
συμπεριλαμβανομένων των
διερευνητικών εργασιών

Τυχαία διαρροή sprinklers

Βραχυκύκλωμα

Κλοπή μετά από Διάρρηξη

Ζημιές Διαρρήκτη

Ληστεία Ταμείου

Ληστεία Συνταγών (ισχύει για την
ασφάλιση φαρμακείων)

Θραύση Κρυστάλλων

Αστική Ευθύνη έναντι Τρίτων από καλυπτόμενο κίνδυνο

Όρος Προνοίας

Πτώση Δένδρων

Έξοδα Φύλαξης Περιουσίας

Έξοδα Προσωρινής Μεταστέγασης &
Μεταφοράς Ασφαλισμένου Περιεχομένου

Αλλοίωση Εμπορευμάτων

ΟΡΙΑ ΚΑΛΥΨΕΩΝ

Διάρρηξη Σωληνώσεων: Καλύπτονται και οι διερευνητικές εργασίες έως του ποσού των 500 € ανά γεγονός.

Βραχυκύκλωμα: έως του ποσού των 2,000 € ανά γεγονός και έως του ποσού των 4,000 € ετησίως.

Αστική Ευθύνη έναντι Τρίτων από καλυπτόμενο κίνδυνο: έως του ποσού των 15,000 € ανά γεγονός και ετησίως.

Ζημιές Διαρρήκτη στο κτίριο: έως του ποσού των 1,500 € ανά γεγονός και έως του ποσού των 2,500 € ετησίως.

Ληστεία Συνταγών (στην ασφάλιση φαρμακείων): έως του ποσού των 5,000 € ανά γεγονός και έως του ποσού των 8,000 € ετησίως.

Θραύση Κρυστάλλων: έως του ποσού των 1,500 € ανά γεγονός και έως του ποσού των 3,000 € ετησίως.

Έξοδα Αποκομιδής Συντριμμάτων: έως το 3% του συνολικού ασφαλιζόμενου κεφαλαίου.

Ληστεία Ταμείου: έως του ποσού των 1,500 € ανά γεγονός και έως του ποσού των 2,500 € ετησίως.

Έξοδα έκδοσης Αδειών & Αμοιβών Αρχιτεκτόνων, Μηχανικών: έως του ποσού των 3,000 € ανά γεγονός και ετησίως.

Ληστεία Ταμείου: έως του ποσού των 1,500 € ανά γεγονός και έως του ποσού των 2,500 € ετησίως.

Έξοδα έκδοσης Αδειών & Αμοιβών Αρχιτεκτόνων, Μηχανικών: έως του ποσού των 3,000 € ανά γεγονός και ετησίως.

Όρος Προνοίας: έως το 10% του συνολικού ασφαλιζόμενου κεφαλαίου.

Έξοδα Φύλαξης Περιουσίας: έως του ποσού των 1,000 € ανά γεγονός και έως του ποσού των 2,000 € ετησίως.

Έξοδα Προσωρινής Μεταστέγασης & Μεταφοράς Ασφαλισμένου Περιεχομένου: μέχρι 6 μήνες κατ’ ανώτατο όριο, για ενοίκια μέχρι 1,000 € κατά μήνα ή το καταβαλλόμενο/ τεκμαρτό ενοίκιο κατά μήνα (όποιο από αυτά είναι μικρότερο), και για τα έξοδα μεταφοράς και επαναφοράς μέχρι του ποσού των 1,000 € ανά γεγονός και ετησίως.

Αλλοίωση εμπορευμάτων: έως του ποσού των 3,000 € ανά γεγονός και έως του ποσού των 5,000 € ετησίως.