Πιστώσεις

Επιχείρηση

Πιστώσεις

Η Συνεταιριστική παρέχει στην επιχείρηση σου εξασφάλιση για τη ζημιά που θα υποστείς από την αφερεγγυότητα του
πελάτη - αγοραστή της

Από τα αρχαία χρόνια καθιερώθηκε ο θεσμός της πίστωσης, της μετάθεσης δηλαδή, του χρόνου πληρωμής (ρευστοποίησης) μιας συγκεκριμένης απαίτησης, με τη συναίνεση βέβαια εκείνου που την χορηγεί. Το να αρνηθεί κάποιος επιχειρηματίας να χορηγήσει πίστωση στις μέρες μας, σημαίνει σημαντικό μειονέκτημα γι’αυτόν απέναντι στον ανταγωνισμό.

Ωστόσο, η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας, ο ιδιαίτερα σκληρός και αυξανόμενος ανταγωνισμός, η τάση για αύξηση της διάρκειας της πίστωσης, η επέκταση της συνεργασίας με υφιστάμενους πελάτες-αγοραστές μιας επιχείρησης αλλά και η αναζήτηση και επένδυση τελικά, σε νέους αγοραστές περικλείουν σοβαρούς κινδύνους για την επιχείρηση. Η οικονομική δυσκολία ή η πτώχευση μιας επιχείρησης είναι πολύ πιθανόν να προκαλέσουν αλυσιδωτές αντιδράσεις και να δημιουργήσουν και σε άλλες Εταιρείες, ακόμα και υγιείς, προβλήματα ρευστότητας ή ίσως και επιβίωσης.

Την ανάγκη ασφάλισης αυτών των κινδύνων, την ασφάλιση δηλαδή των απαιτήσεων, του σημαντικού αυτού μέρους του ενεργητικού μιας επιχείρησης που σήμερα είναι ακόμη ανασφάλιστο, καλείται να καλύψει ο Ασφαλιστής Πιστώσεων. Πιο συγκεκριμένα, ο Ασφαλιστής Πιστώσεων προσφέρει στην ασφαλιζόμενη επιχείρηση εξασφάλιση για τη ζημιά που θα υποστεί από την αφερεγγυότητα του πελάτη-αγοραστή της, δηλ. από:

Την ανάγκη ασφάλισης αυτών των κινδύνων, την ασφάλιση δηλαδή των απαιτήσεων, του σημαντικού αυτού μέρους του ενεργητικού μιας επιχείρησης που σήμερα είναι ακόμη ανασφάλιστο, καλείται να καλύψει ο Ασφαλιστής Πιστώσεων. Πιο συγκεκριμένα, ο Ασφαλιστής Πιστώσεων προσφέρει στην ασφαλιζόμενη επιχείρηση εξασφάλιση για τη ζημιά που θα υποστεί από την αφερεγγυότητα του πελάτη-αγοραστή της, δηλ. από:

Αποδεδειγμένη Αφερεγγυότητα του αγοραστή ή/και

Αποδεδειγμένη Αφερεγγυότητα του αγοραστή ή/και

Η Συνεταιριστική Ασφαλιστική προσφέρει σήμερα στους πελάτες της τη σιγουριά που θα τους εξασφαλίσει απέναντι σ’αυτούς τους κινδύνους. Συνεπώς, αναζήτησε και εξασφάλισε τη συνεργασία με τον πλέον εξειδικευμένο Ασφαλιστή Πιστώσεων, που ασχολείται αποκλειστικά με τις Ασφαλίσεις Πιστώσεων, την εταιρία