Τεχνικές Ασφαλίσεις

Επιχείρηση

Τεχνικές Ασφαλίσεις

Πρόκειται για συμβόλαια Κατά Παντός Κινδύνου, με τα οποία ασφαλίζονται:

Ιδιωτικά ή Δημόσια έργα Πολιτικού Μηχανικού κατά τη διάρκεια κατασκευής τους (CAR)

Έργα συναρμολόγησης μεταλλικών κατασκευών ή συναρμολόγησης μηχανημάτων κατά τη διάρκεια της εγκατάστασής τους και κατά τη διάρκεια της δοκιμαστικής λειτουργίας τους

Η ασφάλιση μπορεί να επεκταθεί κατά τη διάρκεια συντήρησης (απλή/εκτεταμένη).

Προβλέπεται και η κάλυψη απαιτήσεων τρίτων, συνεπεία Σωματικών Βλαβών και Υλικών Ζημιών που θα συμβούν από/και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών καθώς και η κάλυψη του εργατοτεχνικού προσωπικού που απασχολείται στο έργο, για τις πέραν του Ι.Κ.Α. ή αλλού ασφαλιστικού φορέα, υποχρεώσεις.

Αντικείμενο Ασφάλισης

Ένα Ασφαλιστήριο CAR καλύπτει όλα τα κατασκευαστικά/οικοδομικά έργα Πολιτικού Μηχανικού, όπως:

Κτίρια κατοικιών, γραφείων εργοστασίων, σχολείων, θεάτρων, σταδίων, εργοστασίων κλπ

Δρόμοι, αεροδρόμια κλπ

Ένα Ασφαλιστήριο ΕAR καλύπτει:

Ανεξάρτητες μηχανές στροβίλους, γεννήτριες, μηχανές εσωτερικής καύσεως, ηλεκτροκινητήρες κλπ

Εγκαταστάσεις παραγωγικών μονάδων, μονάδων παραγωγής ενέργειας κλπ

Περιγραφή Ενδεικτικών Καλύψεων
Υλικές Ζημιές Ιδίου του Έργου (Τμήμα Ι)

Καλύπτονται Υλικές Ζημιές που θα συμβούν στο ίδιο το έργο, κατά τη διάρκεια κατασκευής του. Αναφέρονται ενδεικτικά οι κάτωθι καλύψεις:

Φωτιά, Κεραυνός, Έκρηξη

Θεομηνίες κάθε είδους και αιτίας και λοιπά φυσικά φαινόμενα

Σεισμός

Κλοπή και Κακόβουλες Ενέργειες

Καθίζηση, Κατολίσθηση, Υποχώρηση, Εξασθένιση Εδάφους

Έξοδα εκκαθάρισης συντριμμάτων σε περίπτωση επέλευσης καλυπτόμενου γεγονότος

Ζημιές κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, σε περιουσία περιβάλλουσα/παρακείμενη στο εργοτάξιο που ανήκει στον Κύριο του Έργου / στο Λήπτη της Ασφάλισης / στον Ασφαλιζόμενο, ή τελεί υπό τη φροντίδα / φύλαξη / έλεγχό τους

Κάλυψη Μηχανικού/Μηχανολογικού Εξοπλισμού του εργολάβου

Γενική Αστική & Εργοδοτική Ευθύνη (Τμήμα ΙΙ)

Αστική Ευθύνη έναντι τρίτων, για Σωματικές Βλάβες/Θάνατο & Υλικές Ζημιές που θα συμβούν από και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών

Σωματικές Βλάβες/Θάνατος του εργατοτεχνικού προσωπικού που απασχολείται στο έργο, για πέραν του Ι.Κ.Α. ή άλλου ασφαλιστικού φορέα, υποχρεώσεις

Πρόσθετες Καλύψεις

Κάλυψη Διασταυρούμενης Ευθύνης (Cross Liability), σύμφωνα με την οποία καλύπτεται τυχόν αστική ευθύνη που μπορεί να προκύψει μεταξύ των μερών που ασφαλίζονται και συμμετέχουν στην κατασκευή του έργου, σε σχέση με τις υλικές ζημιές που μπορεί να προκαλέσει ο ένας στον άλλο, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών.

Κάλυψη Εσφαλμένης Μελέτης, σύμφωνα με την οποία καλύπτονται ζημιές που θα προκληθούν σε ορθά εκτελεσθέντα μέρη του έργου α)από τμήματα που δεν εκτελέστηκαν / δε σχεδιάστηκαν σωστά ή β)από τμήματα του έργου που προκάλεσαν ζημιά σε σωστά εκτελεσθέντα μέρη του έργου λόγω ελαττωματικού υλικού ή κακοτεχνίας.

Κάλυψη επείγοντος ναύλου, αεροπορικού ναύλου, υπερωριών κλπ.

Κάλυψη κατά τη Διάρκεια Συντήρησης
ΑΠΛΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Καλύπτονται ζημιές/απώλειες οι οποίες θα προκληθούν στο ίδιο το ασφαλισμένο έργο από τους ασφαλισμένους εργολάβους/υπεργολάβους, κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης, όπως αυτές προβλέπονται και ορίζονται από τη σύμβαση

ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Καλύπτονται επιπλέον και ζημιές/απώλειες οι οποίες θα εμφανισθούν κατά τη διάρκεια της περιόδου συντήρησης αλλά η γενεσιουργός αιτία των ζημιών αυτών, ανάγεται στην περίοδο κατασκευής του έργου

Κατά την περίοδο συντήρησης δεν ισχύει η κάλυψη Αστικής Ευθύνης προς τρίτους, η οποία λήγει κατά τη λήξη των εργασιών κατασκευής, εκτός αν συμφωνηθεί διαφορετικά